icmpKdyz uz nemuzeme svuj vek skryvat, musime s nim koketovat. -- Blumenthal